Bà Nguyễn Kim Oanh là Phó Chủ Tịch HHLĐLĐCA

Bà Nguyễn Kim Oanh – Giám đốc Học viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế VietBeauty được liên đoàn Châu Á đề cử là Phó Chủ Tịch Asia Beauty Associations Union và là Chủ Tịch Asia Beauty Associations Union tại Viêt Nam.


Nguyễn Kim Oanh được bầu làm Chủ Tịch Asia Beauty Associations Union tại Viêt Nam.
Nguyễn Kim Oanh được bầu làm Chủ Tịch Asia Beauty Associations Union tại Viêt Nam.

Bà Nguyễn Kim Oanh – Giám đốc Học viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế VietBeauty được liên đoàn Châu Á đề cử là Phó Chủ Tịch Asia Beauty Associations Union
Bà Nguyễn Kim Oanh – Giám đốc Học viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế VietBeauty được liên đoàn Châu Á đề cử là Phó Chủ Tịch Asia Beauty Associations Union

BÌNH LUẬN
Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship